Podmienky vernostného programu


VERNOSTNÝ PROGRAM “NAKUPUJ A UŽÍVAJ”

Úvodné ustanovenia

 

1.) Vernostný Program “NAKUPUJ A UŽÍVAJ” (ďalej len "Program") je prevádzkovaný spoločnosťou ASAS, a.s., so sídlom K cintorínu 698/49A 010 04 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10697/L, IČO: 44 991 576 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

 

2.) ASAS, a.s., ako Prevádzkovateľ Programu zahŕňa nasledovných členov:

 • ENTE spol. s r.o. – Košice
 • GRENSTAVE, s.r.o. – Ružomberok
 • Dušan Baranec N.B.D. - Prievidza
 • INGEMA s.r.o. - Michalovce
 • KARTEL NITRA, s.r.o. - Nitra
 • ORAVING stavebniny s.r.o. – Dolný Kubín
 • PIL-STAV s.r.o. - Sabinov
 • Prima Slovakia, s.r.o. – Liptovský Mikuláš
 • SADRO s.r.o. – Považská Bystrica
 • SLOSMAT, s. r. o. – Žilina
 • SOF – STAVEBNINY – Čadca
 • Stavebniny Hayden – Topoľčany
 • Stavivo IBV, s.r.o. – Banská Bystrica
 • STAVMIX s.r.o. – Modra
 • STAVO ARTIKEL s.r.o. – Bytča
 • Tehelňa STOVA, spol. s r.o. – Spišská Nová Ves
 • PRESPOR spol. s r.o. – Bratislava

 

3.) Administratívne a organizačne zodpovedá za vedenie Programu spoločnosť BAJAN company s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 24428/P, IČO: 46 170 545 (ďalej len "Organizátor").

 

4.) Organizátor nie je oprávnený bez súhlasu kontaktných osôb prevádzkovateľa meniť či ovplyvňovať obchodné dáta a procesy v rámci Programu.

 

Registrovaný účastník

1.) Registrovaným účastníkom sa pre účely Programu rozumie právnická aj fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala do Programu na stránkach nakupujauzivaj.sk a uskutočnila aspoň jeden nákup tovaru v hodnote nad 100 € u jedného z členov aliancie stavebnín ASAS, a.s..

 

2.) Registrovaný účastník, fyzická osoba, musí byť starší ako 18 rokov.

 

3.) Registrovaný účastník má právo bez udania dôvodu kedykoľvek ukončiť svoju registráciu v Programe.

 

Časovanie vernostného programu

01.08.2020 - Spustenie vernostného programu

31.10.2020 - Ukončenie vernostého programu

06.11.2020 - Finálna sumarizácia dát a bodov

 

06.11.2020 - Spustenie možnosti výberu odmien pre zákazníkov

20.11.2020 - Ukončenie možnosti výberu odmien pre zákazníkov

Od 14.12.2020 - Výber odmeny na prevádzke

 

Získanie bodov

1.) Oprávnenie získavať body vzniká okamihom nákupu tovaru zo sortimentu dodávateľov Prevádzkovateľa zaradených do Programu. Ak nie je Prevádzkovateľom stanovené inak.

 

2.) Dodávatelia zaradení do Programu „NAKUPUJ A UŽÍVAJ“ sú nasledovní:

Henkel Slovensko spol. s r.o.

Wienerberger s.r.o.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. , divízia Isover

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. , divízia Rigips

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Xella Slovensko spol. s.r.o.

Porfix-pórobetón, a.s.

Baumit, spol. s r.o.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Cemix, s.r.o.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. , divízia Weber

DEN BRAVEN SK, s.r.o.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.

POLYFORM, s.r.o.

GUNNEX SK, s.r.o.

TOP KRAFT SK a.s.

Mediterran Slovakia s.r.o.

KNAUF Bratislava s.r.o.

Schiedel Slovensko s.r.o.

MC - Bauchemie, spol. s r.o.

Dörken SK, s.r.o.

GYNEX, s.r.o.

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

fischer SK s.r.o.

 

3.) Počet získaných bodov je stanovený Prevádzkovateľom nasledovne: za každých 100 EUR (slovom: sto eur) nákupu sortimentu dodávateľov zaradených do Programu získa Registrovaný účastník 1 bod.

 

4.) Hodnota bodov sa počíta z predajných cien tovaru vrátane DPH.

 

5.) Získané body budú Organizátorom pripísané na účet, pokiaľ to umožnia technické podmienky zariadení prevádzkovateľa aj Organizátora, a to minimálne jedenkrát v kalendárnom týždni, alebo v kalendárnom mesiaci.  Cez víkendy a sviatky pripisovanie bodov neprebieha. 

 

6.) Body je možné čerpať len v rámci Programu “NAKUPUJ A UŽÍVAJ”.

 

7.) Aktuálny zoznam odmien a získaných bodov bude uvedený a prístupný po prihlásení Registrovaného účastníka na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk alebo dopytom na emailovej adrese info@nakupujauzivaj.sk. Parametre a zobrazenie odmien uvedených na internetových stránkach majú len informatívny charakter. Pokiaľ Prevádzkovateľ neuvedie inak.

 

8.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu bodov v priebehu Programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Využitie bodov

1.) Nárok na odmenu vzniká Registrovanému účastníkovi v okamihu, keď získa potrebný počet bodov a uskutoční záväznú objednávku na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk.

 

2.) Sledovať stav bodov a vyberať odmeny môže zákazník na webovej stránke nakupujauzivaj.sk až po registrácií u člena aliancie.

 

3.) Vybrané odmeny si má zákazník (účastník vernostného programu) právo zakúpiť v cene 0,01€/ks.

 

4.) Na strane Prevádzkovateľa je možné odmietnuť plnenie odmien do doby zaplatenia všetkých pohľadávok, ktoré z titulu predaja tovaru vzniknú Prevádzkovateľovi voči Registrovanému účastníkovi. 

 

5.) V prípade, keď Registrovaný účastník vráti tovar, ktorý bol zakúpený v období prebiehajúceho Programu, bude finančná čiastka za vrátený tovar, podľa platných všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, pri vrátení peňazí znížená o hodnotu odmien tzn. plnenia, ktoré v rámci Programu Registrovaný účastník získal. Prevádzkovateľ si teda vyúčtuje v takom prípade finančnú kompenzáciu podľa stanoveného koeficientu na základe, ktorého boli body Registrovanému účastníkovi pripísané, čím bude dosiahnuté spätné vrátenie zodpovedajúcej finančnej hodnoty Prevádzkovateľovi.

 

6.) Získavanie a pripisovanie bodov je možné uskutočniť len za nákupy uskutočnené v období od 01. 08. 2020 - 31. 10. 2020. Za nákupy s iným dátumom body pripísané nebudú.

 

7.) Čerpanie odmien je možné uskutočniť len v období do 20.11.2020. V prípade, že deklarovaná lehota splatnosti presiahne dátum 20.11.2020 Prevádzkovateľ bude trvať na splatení pohľadávok zákazníkom, zákazník bude povinný svoje záväzky splatiť aj pred lehotou splatnosti, inak môže Prevádzkovateľ nárok na čerpanie odmien odmietnuť.

 

Reklamácie

1.) Na všetky objednané odmeny sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od objednania.

 

2.) Odmeny je nutné reklamovať cez Organizátora. Vždy je nutné k reklamovaným odmenám doložiť odovzdávací protokol, ktorý je vždy zasielaný s odmenou.

 

Ochrana osobných údajov

1.) Osoba, ktorá sa má stať Registrovaným účastníkom, svojím súhlasom pri prvom prihlásení do Programu udeľuje Organizátorovi po dobu fungovania Programu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom prevádzkovania Programu (hlavne za účelom možnosti poskytnúť Registrovaným účastníkom odmeny) a na marketingové účely Prevádzkovateľa. Osoba, ktorá poskytla Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, (tj. právo žiadať vysvetlenie, právo žiadať odstránenie chybného stavu, právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať náhradu škody). Organizátor a Prevádzkovateľ zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Všeobecné ustanovenia

1.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Program jednostranne ukončiť. Ukončenie Programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási Prevádzkovateľ oznámením na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk minimálne jeden kalendárny týždeň pred dňom ukončenia Programu. Po dátume ukončenia Programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru Prevádzkovateľa.

 

2.) Prevádzkovateľ neručí za množstvo skladových zásob tovaru zahrnutého do Programu. Tovar nemusí byť k dispozícii u Prevádzkovateľa po celú dobu trvania Programu.

 

3.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť sortiment odmien zaradených do Programu. Odmeny môžu byť nahradené podobnými, alebo úplne z Programu vyradené. Platná ponuka odmien je vždy zverejnená na nakupujauzivaj.sk.

 

4.) Prevádzkovateľ aj Organizátor sú oprávnení vylúčiť z Programu Registrovaného účastníka, ktorý poruší niektoré z pravidiel Programu či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa, jeho výrobkov alebo výrobkov Dodávateľov zaradených do Programu. 

 

5.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť plnenie odmien vyplývajúce z Programu alebo odoprieť dodávku tovaru v prípade, že kupujúci tovar Prevádzkovateľa riadne v termíne nezaplatil či identifikuje indície smerujúce k tomu, že tovar v riadnom termíne nebude kupujúcim uhradený.

 

6.) Prevádzkovateľ Programu je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá Programu, pričom zmena je účinná okamihom jej vyhlásenia na nakupujauzivaj.sk.

 

7.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínov priebehu vernostného programu a taktiež zmenu sortimentu odmien v súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie s COVID‑19.

 

8.) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť na území Slovenskej republiky dňom 31.07.2020.

 

9.) Program končí dňom 31.10.2020.

 

 V Žiline, dňa 31.07.2020

Webstránka využíva cookies

Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazeniu webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko.

Dozvedieť sa viac